Bara miljö TOP

Bara Galopp: Förtydligande gällande samarbetspartners samt en aktuell rapport från projektbolaget

18 september 2023 19:23

Under senare tid har det väckts en del frågor och rykten som främst rör Svensk Galopps tidigare samarbetspartners i projektet Bara Galopp. I sammanhanget har det refererats till artiklar med vilseledande och ibland helt felaktig information. Därför finns det anledning att göra ett par förtydliganden.

I slutet av maj meddelades på hemsidan att samarbetet mellan Svensk Galopp och projektbolaget Bara Projekt Malmö AB upphör. Därmed avslutades även allt samarbete med de norska ägare som ingick i nämnda bolag. Svensk Galopp för inte heller någon dialog med det norska finansieringsbolaget SPG Corporate Finance.

Som ett resultat av fullmäktigebeslutet på Svensk Galopps extrastämma den 10 juni drivs projektet Bara Galopp i ett helt nytt projektbolag, Fastighets AB Bara Hippodrom, bildat av fastighetsutvecklarna YCAP/Reteam.

Svensk Galopp har genom olika arbets- styr- och referensgrupper god insyn i projektet och ett väl fungerande samarbete med det nya projektbolaget. Inom ramen för detta samarbete bidrar vi med all den samlade kunskap som är nödvändig för att uppföra en anläggning som uppfyller de krav som ställs på en modern galoppbana.

Arbetet med den nya galoppanläggningen fortskrider enligt plan. Nedan följer färsk information från projektbolaget Fastighets AB Bara Hippodrom:

  • Vi har nyligen fått resultat från naturvärdesinventeringen som utförts under vår och sommar. Inventeringen visar glädjande nog att det inte gjorts några sådana fynd av listade eller fridlysta arter som skulle kunna hindra vår process och utveckling. De fynd av skyddade arter som gjorts ligger utanför det nu aktuella utvecklingsområdet. Detta är ett väsentligt delmål då eventuella fynd hade kunnat orsaka stora problem och kostnader samt utgöra risk för överklaganden från Länsstyrelsen i kommande planprocess.
  • I denna vecka har vi en första avstämning med arbetsgruppen kring förslag till utformning och funktioner från arkitekterna Turnberry och Krook&Tjäder. När förslaget bearbetats med tränarnas och arbetsgruppernas synpunkter kommer en uppdaterad skiss ligga till grund för vår detaljplaneprocess.
  • I denna vecka startar vi även upp vårt samarbete med Peab. Vi avser att teckna ett samverkansavtal med Peab rörande entreprenaden och en första initial kostnadskalkyl baserat på vår skiss, är steg 1 i den processen.
  • Vi för konstruktiva samtal med fastighetsägare till en del närliggande områden som skulle kunna vara till fördel att addera till det markområde som vi ska förvärva från kommunen, för att skapa bästa möjliga anläggning.
  • Den 26 september arrangerar Svensk Galopp ett medlemsmöte med information om den nya galoppanläggningen i Bara, föreliggande skisser och processen framåt. Inbjudan till mötet har skickats ut separat och anmälan görs via särskild länk. Mer information om mötet finner du här.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Välkomna till informationsmöte angående projektet för ny galoppanläggning i Bara.

Projektgruppen kommer att presentera statusen i projektet och den fortsatta processen.

Deltagare:
Paul Roberts, Turnberry Consulting
Maria Arborgh, Arkitekterna Krook & Tjäder
Karolina Halldin, Arkitekterna Krook & Tjäder
Lotta Strömgren Jönsson, YCAP
Kathrine Heiberg, Reteam Group
Jan Carlson, Svensk Galopp

Datum och tid:
Tisdagen den 26 september 2023, klockan 18.00

Plats:
Tejarps Gård
Tejarpsvägen 63
233 76 Klågerup

Vi kommer att bjuda på kaffe/te och fikabröd. Av den anledningen så måste man föranmäla sig till mötet. Detta gör man genom att skicka ett mail till: info@skanskafaltrittklubben.se senast torsdagen den 21 september. Mötet är öppet för alla som är intresserade och medlemskap är inget krav.

Vid utebliven närvaro är vi tvingade att debitera en avgift på 75 kr, om man inte har avanmält senast söndag den 24 september.

Informationsmötet kommer även att sändas via Zoom om man inte har möjlighet att vara på plats. I rutan nedan finner du mötesdetaljer.

Välkomna!

bakom startboxar innan start
Voter 1937 Voter 1937

I projektet Bara Galopp har det hänt en hel del sedan förra statusuppdateringen. Under sommarmånaderna har fokus bland annat legat på att starta planprocessen och få till stånd en grov skiss över området. Vidare har det genomförts en lång rad intervjuer och studiebesök. I slutet av månaden är ett större informationsmöte inplanerat. Läs mer

Svenskt Derby - kurva Svenskt Derby - kurva

Som vi nyligen meddelade på hemsidan har förarbetet med att bygga en ny galoppbana i Bara gått in i en ny fas. För att detta arbete ska bli riktigt bra är det viktigt att alla galoppvänner runt om i landet delar med sig av sina kunskaper, idéer och reflektioner. Läs mer