Foto: Denis Raev | Dreamstime.com
Möte dreamstime_s_224813480.jpeg

Svensk Galopps årsstämma kom i mål

2 juli 2022 15:18

Årsstämman för Svensk Galopp ajournerades den 12 juni för att återupptas den 28 juni, då man behandlade de kvarstående motionerna.

Per Gustaf Ekbom fortsatte som stämmans ordförande, och fullmäktiges ledamöter deltog via de digitala mötestjänsterna Zoom och Meeting Spider, som möjliggör votering.

Den första motionen som behandlades var ett yrkande från Skånska Fältrittklubben om att Svensk Galopp ska tillsätta en person för att löpande granska och bevaka avtalet med TPAB angående försäljningen av marken där Täby Galopp låg. Efter diskussioner beslöts att ordförandena i de tre sällskapen tillsammans ska utse denna person, som också ska rapportera direkt tillbaka till desamma.

Göteborgs Galoppsällskap hade lämnat in två motioner, där den första avsåg en önskan om att återinföra utrustning som flexibel blinkers och rycktussar, och den andra gällde en större flexibilitet angående hur tränar- och ryttarlicenser kan kombineras. Hittills har det inte varit möjligt att samtidigt vara amatörtränare och jockey, eller proffstränare och amatörryttare. Både dessa ärenden lämnades vidare till den skandinaviska Reglementskommittén.

En motion från Christopher Roberts (SGS) om hästvälfärd och ett yrkande på att Svensk Galopp ska anlita en sakkunnig och oberoende veterinär föranledde votering, då det tycktes finnas delade meningar om behovet av detta. Svensk Galopp hade yrkat avslag på motionen, med hänvisning till att man redan anlitar oberoende veterinärer som utses av Jordbruksverket. Röstningen utföll med 21 röster för bifall, 9 emot och 2 som avstod. Motionen bifölls därmed.

Ytterligare en motion behandlades, och den avsåg ändringar i Svensk Galopps stadgar, vilka hade förberetts av en särskild stadgegrupp. Ändringarna antogs nu för första gången, och ska antas på nytt vid kommande höstmöte för att träda i kraft.

Den sista motionen som kom upp på bordet var snarast en påminnelse från Hans Engblom angående en tidigare inlämnad motion om att Svensk Galopps styrelse ska presentera en femårsplan för hindersporten samt för galoppsporten som helhet. Någon sådan femårsplan fanns inte att redovisa vid detta tillfälle, men vd Harald Dörum rapporterade att Svensk Galopp har inlett ett samarbete med Norsk Jockeyklub avseende hindersporten i Skandinavien. Femårsplanen ska nu redovisas vid kommande höstmöte.

Innan stämman avslutades berättade Håkan Birger att arbetet löper på fint i arbetsgruppen som ska lämna en rekommendation om ny galoppbana i Skåne och att man kommer att vara färdiga i god tid före deadline.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

JCRoundTable081422-Dennis-Madsen_SZ12147.jpeg JCRoundTable081422-Dennis-Madsen_SZ12147.jpeg

Spöanvändning inom galoppsporten är en het fråga inom galoppsporten i USA och det finns ett stort intresse för de nya skandinaviska spöreglerna. I söndags höll Dennis Madsen från Svensk Galopp ett föredrag om det nya regelverket på en stor konferens i Saratoga. Läs mer

Jägersro DSC_5730.jpeg Jägersro DSC_5730.jpeg

Svensk Galopps vd Harald Dörum informerar om vad som skett sedan extrastämman den 28 juli, då det bestämdes att projektering av en anläggning i Bara i Svedala kommun ska inledas. Projektgruppen håller på att ta form och ambitionen är att lägga fram en statusrapport till höststämman. Ett första steg är att sätta konkreta ekonomiska ramar för projektet. Läs mer

Jägersro _D752777.jpeg Jägersro _D752777.jpeg

Svensk Galopps fullmäktige samlades på en digital extrastämma den 28 juli för att bestämma inriktningen för arbetet med ny galoppanläggning i Skåne. Stämman beslutade att projektering av en anläggning i Bara i Svedala kommun ska inledas. Läs mer