Rapport från Svensk Galopps höststämma 2023

21 november 2023 17:25

Söndagen den 29 oktober möttes Svensk Galopps fullmäktige för höststämma i Stockholm. Tre ledamöter valdes in i styrelsen och ett flertal motioner avhandlades.

Då flera styrelseledamöter lämnade sina poster i samband med sommarens årsstämma har tre interimistiska ledamöter gjort styrelsen fulltalig under de senaste månaderna. Inför höststämman föreslog Svensk Galopps valberedning fyllnadsval av tre ordinarie styrelseledamöter.

Enligt valberedningens ordförande Louis De Geer har juridik och marknadsföring på strategisk nivå varit två kompetenser som prioriterats i arbetet med att skapa en professionellt arbetande styrelse. Att hitta kandidater som varit intresserade att ta en plats i styrelsen har emellertid inte varit lätt.

Valberedningens förslag var: Ove Konradsson, Bengt-Ove Hedborg, samt Peter Engström.

Tre motförslag hade även inkommit: Bodil Blomqvist, Ivan Sjöberg och Hans Engblom.

Efter sluten omröstning utsåg fullmäktige Bengt-Ove Hedborg (1 år) och Peter Engström (1 år) enligt valberedningens förslag, samt Bodil Blomqvist (2 år).

Val av ledamöter i valberedningen

I samband med hösstämman var det även tid att utse tre ordinarie ledamöter i valberedningen. Följande personer från respektive sällskap utsågs med suppleanter namngivna inom parentes: Catarina Genberg, sammankallande, (Alexandra Granrot), Lars Gradin (Åsa Edvardsson), Louis De Geer (Lena Staag).

Motion om en förändring av Svenskt Derby

Stockholms Galoppsällskap hade lämnat in en motion om att förändra reglerna för deltagande i Svenskt Derby till att endast omfatta skandinaviskfödda hästar. En återgång till de förutsättningar som gällde före 1995. Enligt SGS har ett Derby öppet för importer varken främjat den svenska uppfödningen, höjt antalet hästar i träning eller resulterat i en kvalitetshöjning av Derbyfälten. SGS gjorde även en jämförelse med Danmark, där avelssifforna stabiliserats, sedan man återgått till ett Skandinaviskt Derby.

Många i fullmäktige påtalade konsekvenserna av en förändring kan leda till och om detta verkligen är rätt väg att gå. Det görs redan väldigt mycket för att främja den svenskuppfödda hästen i form av premier och bonusar. Dessutom har många svenskuppfödda hästar under senare år gjort bra ifrån sig i de stora loppen.

Det uttrycktes en osäkerhet om motionen (beslutsunderlaget) verkligen avsåg en stängning av Derbyt eller om frågan skulle utredas ytterligare. Även styrelsens tolkning och svar på motionen var att tillsätta en arbetsgrupp för att hantera den föreslagna förändringen.

Fullmäktiges beslut utmynnade i att man återremitterade ärendet till styrelsen för vidare utredning, för att senare återkomma med ett nytt beslutsunderlag inför nästa ordinarie stämma.

Motion om premiefördelning av prispengar men också tävlingsdagar

Från Göteborgs Galoppsällskap hade inkommit en motion om att skapa en jämnare och bredare prissummefördelning i slätloppen, samt att stärka hinder- och amatörsporten. Vidare föreslogs en ”5:e klass” och ett optimerat tävlingsprogram.

Styrelsens svar på motionen var att frågan om utskrivning av löp och fördelning av tävlingsdagar inte ska beslutas av föreningsstämman. Det är, enligt styrelsen, en fråga för Svensk Galopps organisation att hantera och besluta om.

Stämman var enig om att detta är frågor som behöver utredas, men att bland annat tidsaspekten gör det svårt att få till stånd någon större förändring redan till 2024.

Stämman beslutade att hänskjuta ärendet till styrelsen, som fick i uppdrag att tillsammans med representanter från de tre sällskapen utreda frågan och återkomma med förslag på förändringar, såväl på kort som på lång sikt.

Motion om bidrag till Fegentri-ryttares resor

Från Göteborgs Galoppsällskap hade även inkommit en motion om att Svensk Galopp finansierar resorna för de amatörryttare som deltar i den internationella Fegentri-serien, samt att ryttarna även bör få kläder med Svensk Galopps logga på.

Inte heller här ansåg styrelsen att frågan om bidrag till Fegentri-ryttare ska beslutas av föreningsstämman. Det är snarare en sak som Svensk Galopps organisation ska besluta om.

Stämman beslutade att hänskjuta ärendet till styrelsen för vidare behandling.

Motion om att införa flexibla blinkers

Den tredje motionen från Göteborgs Galoppsällskap avsåg återinförandet av flexibla blinkers (norskt huvudlag) samt att dessa anmäls i enlighet med sidoludd och fasta blinkers. GGS föreslog även att det ska vara möjligt att använda öronproppar/huva, som går att rycka.

Enligt GGS har Svensk Galopp redan ändrat spöreglerna. Att använda argumentet att vi endast anpassar oss till internationell standard är därför inte riktigt hållbart.

Styrelsens svar på motionen var att frågan om flexibla blinkers inte ska beslutas av föreningsstämman. Det är snarare en reglementsfråga och bör hanteras och beslutas i Skandinavisk reglementskommitté.

Stämman gav bifall till förslaget att ge styrelsen i uppdrag att sända vidare ärendet till reglementskommittén, som därefter får ta upp frågan i samband med närmaste möte.

Motion om revision av Svensk Galopps stadgar

Inför stämman hade Svensk Galopps styrelse skickat ut en motion om en stadgeändring som minskar antalet ledamöter i fullmäktige till 17, med motsvarande fördelning som idag; SGS 8, SFK 6 och GGS 3.

Ett alternativt förslag om att både minska antalet ledamöter och ändra fördelningen till 5-5-5 hade därefter uppmärksammats. Detta motförslag hade emellertid inte blivit utsänt och presenterat enligt stadgarna.

Av den anledningen beslutade fullmäktige att bordlägga motionen till nästa fullmäktigemöte.

Styrelses redovisning av ekonomiskt utfall samt prognos

Under lördagen rådslag gjordes Svensk Galopps tillförordnade vd Anders Gustafson en mer ingående redovisning av den situation som Svensk Galopp befinner sig i. En kortare rapport gavs även på söndagen.

Svensk Galopp befinner sig i ett ansträngt läge. De senaste fem åren har resulterat i förluster och 2023 kommer inte att vara något undantag. De främsta anledningarna är ränteutvecklingen och en hög inflation till följd av omvärldsläget. Om inte organisationen når en budget i balans kommer läget att bli besvärligt nästa år. Därför måste kostnaderna minska. Samtidigt behöver Svensk Galopp få till stånd en ny och mer offensiv affärsplan genom att förbättra det som levereras till alla i sporten.

Anders tog även upp den genomlysning som han tidigare i år gjorde på uppdrag av fullmäktige och styrelsen. En av slutsatserna är att det, så länge Svensk Galopp inte får ett helt nytt uppdrag, inte finns utrymme att sänka personalkostnaderna till förmån för höjda prispengar. Däremot finns det alltid utrymme att effektivisera verksamheten.

Ordförande Anna Sundberg avslutade höststämman med att rikta ett stort tack till Maria Westman och Jan Ohlson för deras engagemang i styrelsen under de senaste månaderna.

Observera att detta endast är ett referat från höststämman. Innehållet ska inte förväxlas med det officiellt och juridiskt bindande mötesprotokollet.

> Läs protokollet här

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Bara TOP 44 Bara TOP 44

21 januari 2024 | Nyhet

Bara Galopp: Fokus på riskanalys

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom. Läs mer