Foto: Denis Raev | Dreamstime.com
Möte dreamstime_s_224813480.jpeg

Rapport från årsstämman – stora förändringar i Svensk Galopps styrelse

12 juni 2023 11:26

Ett flertal för galoppsporten viktiga frågor var uppe på agendan när Svensk Galopp höll ordinarie årsstämma på söndagsförmiddagen. Anna Sundberg valdes in som ny styrelseordförande. Samtidigt meddelade ett flertal styrelsemedlemmar att de lämnar sina uppdrag i förtid.

Inför stämman hade valberedningen föreslagit Anna Sundberg som ny styrelseordförande. Därtill föreslogs Staffan Lidbeck som ny styrelserepresentant. Anders Jonsson och Isabella Sexton, vars mandat gick ut i år, föreslogs till omval på ytterligare två år.

Ett motförslag hade inkommit om att välja in Anna Sundberg i styrelsen, men samtidigt låta Anders Lilius sitta kvar under en begränsad övergångsperiod. Anders Lilius meddelade emellertid att han inte hade för avsikt att ställa upp för omval. Därmed föll det lagda motförslaget.

Kort därpå meddelade Martin Wallin och Åsa Edvardsson att de omedelbart säger upp sina uppdrag i Svensk Galopps styrelse. Även Isabella Sexton meddelade att hon inte stod till förfogande för omval.

Fullmäktige valde in både Anna Sundberg och Staffan Lidbeck som styrelseordförande respektive styrelseledamot. Dessutom fick Anders Jonsson ett förnyat mandat.

De tre tomma styrelseplatserna behöver dock fyllas. Förslag väcktes om att en kandidat föreslås från varje galoppsällskap, som väljs in intermistiskt på en extrastämma i närtid. Därmed får valberedningen mer tid på sig att föreslå nya kandidater. Förslaget antogs av stämman.

Tre motioner

Tre motioner var väckta av styrelsen. Två antogs och en fick avslag av fullmäktige.

Vintergalopp

Med hänvisning till ökade bränslekostnader, en ökat fokus på sportens klimatpåverkan, samt små startfält, föreslog styrelsen att inte genomföra några galopptävlingar under perioden januari-mars kommande vinter. Enligt motionen skulle löpningarna istället flyttas till huvudsäsongen för att därmed använda sportens resurser på ett effektivare sätt.

Stockholms Galoppsällskap hade lämnat in ett svar på motionen. Enligt SGS var styrelsens siffror på eventuella besparingar inte relevanta eftersom de byggde på att även all träningsverksamhet skulle upphöra på Bro Park under vintern. Det noterades även att frågan gällande vintergaloppen har varit uppe för avgörande i fullmäktige flera gånger tidigare de senaste åren.

Fullmäktige avslog styrelsens förslag.

Solcellspark på Bro Park

I samband med en extrastämma i april tog fullmäktige ett principbeslut om att ge styrelsen och VD i uppdrag att utvärdera möjligheterna att uppföra en solcellspark på Bro Park.

I den fortsatta utvärderingen har Svensk Galopp anlitat Anders Klemedsson, som gav fullmäktige ytterligare information och förtydliganden gällande projektet.

Den aktuella markytan omfattar 50 hektar, som Svensk Galopp idag arrenderar ut som jordbruksmark. Projektet utgör ingen ekonomisk risk för Svensk Galopp. Externa investerare kommer att ta hela kostnaden och driften ska handhas av en branschaktör.

Vinsten för Svensk Galopp blir bland annat ett högre markarrende jämfört med idag samt förmånligare priser på framtida elavtal. Till det ska läggas att det stärker sportens miljöprofil.

Fullmäktige antog motionen och gav styrelsen och VD i uppdrag att utvärdera eventuella intressenter och med juridisk hjälp teckna avtal med det bästa alternativet.

Mandat att inleda förhandlingar med Skånska Travsällskapet

I samband med vårens extrastämma bordlades frågan gällande att inleda förhandlingar med Skånska Travsällskapet om ett tidigare tillträde till Husiefältet.

VD Harald Dörum underströk att mandatet inte sträcker sig längre än att inleda en dialog med STS. Att det i nuvarande skede inte handlade om att rösta ja eller nej till STS:s önskemål. Vid ett eventuellt framtida beslut kommer de nya villkoren åter att presenteras för fullmäktige för avgörande.

Representanter från SFK betonade som tidigare att det råder en stor oro i Skåne så länge det inte finns någon annan plats än Husiefältet att bedriva träningsverksamhet på.

Efter att mötet ajournerats i tio minuter gick Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter med på att lägga fram motionen med tillägget att SFK ska ha en representant med vid förhandlingarna med STS. Med detta tillägg antog fullmäktige styrelsens motion.

Uppskjutna punkter

På grund av tidsbrist behandlade stämman aldrig de två avslutande informationspunkterna; hinderkommitténs redovisning av arbetet med en femårsplan för hindersporten, samt en orientering kring arbetet med den strategiska verksamhetsplanen för perioden 2019-2023 och förberedelserna inför en ny planperiod.

Dessa båda punkter kommer att avhandlas under en extrastämma i närtid.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Katinka Berg kommer den 30 juni 2024 att lämna sitt uppdrag som interim marknads- och försäljningschef för Svensk Galopp AB.

Enligt kontraktet avslutas det tidsbegränsade uppdraget den 30 juni. Ansvaret för kommersialisering av Svensk Galopp läggs på den kommande vd:n. Rekryteringsprocessen av ny vd pågår för närvarande.

- Mitt uppdrag som interim marknad & försäljningschef för Svensk Galopp AB var att sätta struktur, skapa och implementera ny kommunikationsstrategi, identifiera ny strategisk riktning för ökad omsättning och tillväxt i galoppsporten, säger Katinka.

- Tillsammans med mitt hårt arbetade team har vi på mycket kort tid genomfört stora insatser och skapat förändringar som ska ligga till grund för en positiv utveckling av Svensk Galopp, samt galoppen i Sverige. Jag tackar för fantastiskt roliga och produktiva månader med ledningsgruppen och marknadsteamet, avslutar Katinka.

Häst i box Häst i box

Svensk Galopp introducerar ett nytt e-postutskick för dig som är verksam inom galoppsporten. Vår målsättning är att kunna ge dig den mest relevanta informationen för att framgångsrikt bedriva din verksamhet inom sporten. Läs mer

Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett nytt och slutförhandlat tilläggsavtal gällande galoppverksamheten på Jägersro var åter på agendan när Svensk Galopps fullmäktige möttes för en extrainsatt stämma på måndagskvällen. Den här gången antogs avtalet med kvalificerad majoritet. Skånska Fältrittklubben presenterade även ett kompletterande förslag, som ej fick bifall av fullmäktige. Läs mer