Höststämma 2021.jpg

Lördagens rådslag höll mycket god stämning och det blev ett samstämmigt JA på frågan om man ställer upp på förslagen för att hålla förändringsarbetet vid liv.

Positiv stämning på Svensk Galopps rådslag och höststämma

28 oktober 2021 13:17

Svensk Galopps rådslag och höststämma avhölls i mycket god anda den 23-24 oktober med ett 40-tal deltagare. Alla deltagare uttryckte stor glädje att få träffas fysiskt igen.

Rådslaget

Christer Ridström, senior rådgivare i Styrelseakademin, var facilitator under lördagens rådslag som hölls enligt Open Space-metoden. Alla deltagarna samlades först i en cirkel och bjöds in till samtal om olika frågor från mötets tema att Svensk Galopps negativa trend måste brytas. Utifrån deltagarnas olika förslag valde var och en vilken grupp och vilka samtal man ville gå till.

Vad behöver ändras för att galoppen ska få en bättre framtid?

Den första frågan gruppen hade att ta ställning till var vad som behöver ändras för att galoppen ska få en bättre framtid. Här diskuterades Svensk Galopps värdegrund, ändrad organisation, SG:s stadgar, den strategiska verksamhetsplanen, framtidstro, en ny bana i Skåne och sportens attraktionskraft. Det finns massor av material så hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Arbetet med att förändra stadgarna måste återupptas.

Hur får vi genomförandekraft?

Nästa fråga var hur vi gör för att få genomförandekraft på det vi beslutar om. Här dryftades att motioner kommer in utan tillräcklig konsekvensanalys och budget. Fullmäktige har många gånger fått rösta utan tillräckliga underlag. Utöver det konstaterade gruppen att den strategiska verksamhetsplanen gäller och att den måste revideras, något som uppdrogs åt vd Harald Dörum att göra.

Hur håller vi arbetet vid liv?

Dagens avslutande fråga var hur vi kan hålla förändringsarbetet vid liv under de två kommande åren. Förslagen här är uppföljning, återrapportering, ständig dialog och kontinuitet. Allas avslutande kommentarer var väldigt positiva och på frågan om man ställer upp på förslagen var svaret ett samstämmigt JA.

Höststämman

Höststämman avhölls dagen efter rådslaget och präglades av samma goda stämning som rådde under rådslaget. Första punkten efter formalia var en redovisning av Svensk Galopps nya ekonomichef gällande det ekonomiska utfallet för årets sex första månader. Prognosen pekar på det budgeterade underskottet på 5 miljoner kr för 2021. Efter det presenterades en prognos för de kommande fem åren vilken pekar på ett årligt underskott på mellan 18 och 22 miljoner.

En delvis ny valberedning utsågs med Louis De Geer valdes till ordförande med Benny Carlsson och Lars Gradin som ordinarie ledamöter. Det fanns två förslag till suppleant, Caroline Roussel Muller och Jaana Alvesparr. Här blev resultatet av voteringen 27-7 till Carolines fördel (en blankröst).

Det fanns bara en motion, gällande att hästarna ska gå i nummerordning i ledvolt och nerstartsgalopp. Motionen avslogs då stämman ansåg att den i stället borde ha ställts till tävlingskommittén.

Dagen avslutades med en återrapport av motionerna som ställdes under årsstämman. Här presenterade Helena Gärtner arbetet med kommande skärpningar gällande spöreglerna. Frågan diskuteras nu i den skandinaviska reglementskommittén.

Svensk Galopps sportchef Dennis Madsen presenterade sedan statistik för hindersporten såväl nationellt som internationellt. Antalet startande hästar i hinderlopp är lågt och ett förslag är att propositionerna generellt skrivs ut utan klassindelning så att de olika kategorierna oftare möter varandra.

Avslutningsvis informerade Svensk Galopps vd om det kommande arbetet med nya stadgar. Arbetet i stadgegruppen har avstannat. En grupp bestående av Anders Jonsson från styrelsen, Harald Dörum och Helena Gärtner tillsammans med en extern stadgeexpert kommer att leda arbetet med den gamla stadgegruppen som referensgrupp.

Därefter avslutades två lyckade dagar i Malmö. Svensk Galopps ordförande Anders Lilius upprepade flera gånger hur nöjd han var med dagarna:

– Detta var den bästa stämma jag varit med på i Svensk Galopp. Nu ser vi ljuset i tunneln.

Harald Dörum sammanfattar dagarna

Svensk Galopps vd Harald Dörum var mycket positiv efter helgen.

– Stämman och rådslaget var en ny erfarenhet för mig. Att möta engagerade människor som brinner för galoppsporten ger mig alltid positiv energi. Hela helgen i Malmö visar att det finns en vilja att stärka galoppsporten specifikt och hästsporten generellt.

– Det står klart för mig att ska vi lyckas måste vi göra förändringar och de börjar med oss själva. Det var också temat för lördagens rådslag. Uppgiften är att samla sportens representanter kring några gemensamma mätbara målsättningar. Det som följer är en prioritering av målsättningar och därefter implementera dessa i vår organisation. I detta arbetet ska alla bidra.

– Jag hoppas också att den goda stämning som rådde på stämman och rådslaget kommer att märkas i hela Galopp-Sverige. Det är en förutsättning för att vi på sikt ska få hela landet till att ”fatta galoppen”. Arbetet börjar i Stockholm, Göteborg och Malmö, avslutar Harald Dörum.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Lag_SM 2021.jpg Lag_SM 2021.jpg

Nu när 2021 är slut så kan vi summera vad som har hänt under året för barn och ungdomar i galoppsporten. Cecilia Gråberg är ansvarig för ungdomsverksamheten inom Svensk Galopp och hon ser tillbaka på ett givande år där de ungas röst har blivit starkare, en ny lärlingssatsning etablerades och ponnygaloppsäsongen till stor del kunde genomföras trots pandemin. Läs mer

Harald Dörum.jpeg Harald Dörum.jpeg

Svensk Galopp vd Harald Dörum skriver om prioriteringar och möjligheter i sitt första vd-brev. Läs mer

Jul dreamstime_xxl_11021650.jpg Jul dreamstime_xxl_11021650.jpg

22 december 2021 | Nyhet

Julhälsning från styrelsen

Anders Lilius, styrelseordförande i Svensk Galopp, ser tillbaka på ett händelserikt 2021 och hälsar alla galoppvänner en God Jul. Läs mer