Ny styrelse vald i Svensk Galopp efter omröstning

22 juni 2016 00:00

De 35 fullmäktigeledamöterna i Svensk Galopp samlades till ordinarie årsmöte på Happy Tammsvik i Upplands Bro den 18 juni för att lägga 2015 års räkenskaper till handlingarna och för att välja en ny styrelse.

Det hade inkommit ett motförslag till valberedningens förslag på nya styrelseledamöter, varför det blev votering om de tre platserna som skulle besättas. Efter en jämn och spännande omröstning gick de tre styrelsestolarna till Klaus Koch, Susanne Hamilton och Eva McLaren, medan Bo Helander valdes in på platsen för fyllnadsval efter Finn Blichfeldt, som meddelat att han ställt sin plats till förfogande. Lars Nordström valdes till styrelsens ordförande, helt enligt valberedningens förslag, och här fanns inte några alternativa kandidater. Roland Johansson och Anders Östberg valdes på två år i fjol och har således ett år kvar av sina mandatperioder.

Även när det gällde val av ny valberedning blev det sluten omröstning, då det fanns fyra namn till tre poster, och det slutade med följande: Magnus Gustavsson, ordf, Mattias Schildt och Susanne Sivrup-Rosenqvist. Christer Gråberg valdes in som suppleant.

Jessica Jankerup föredrog den ekonomiska redovisningen och mötet fastställde resultat- och balansräkning. Stämman påminde styrelsen om att man önskar ännu mera detaljerad redovisning avseende olika banor och event, och styrelsen lovade att försöka tillgodose detta. Efter att revisorn Camilla Alm Andersson berättat om revisionen och tillstyrkt ansvarsfrihet, beviljades styrelsen detta, även om ledamoten Maria Lamm bad att få antecknat i protokollet att hon reserverade sig.

På avdelningen ”Från styrelsen hänskjutna ärenden” berättade Lars Nordström om förslaget att skapa Svensk Galopps Stiftelse, för att säkerställa galoppsportens framtid i ett längre perspektiv. Stämman verkade tycka om förslaget, men återremitterade det till styrelsen för vidare beredning. Det kommer att skickas ut på remiss till sällskapen och kommer åter upp som en punkt på höstmötet.

Tre inkomna motioner behandlades. Peter Jardby hade skrivit ett önskemål om att Svensk Galopp ska återinföra transportbidragen, och Roland Egnestam hade framfört synpunkter på att prismedlen borde omfördelas så att t ex lopp med 15 startanmälda hästar har fler priser än lopp med 6 startanmälda hästar. Båda frågorna föreslogs av SG:s styrelse föras vidare till Sportkommittén för vidare behandling i ett större perspektiv, och stämman gick på styrelsens linje och avslog motionerna.

Den tredje motionen handlade om reviderade stadgar. Det fanns ett antal ändringar, som hade skickats ut till fullmäktigeledamöterna i förväg, och stadgekommittén önskade att stämman skulle acceptera samtliga dessa i klump. Två av förslagen väckte dock diskussioner, men efter att ha beaktat alternativet – att skicka tillbaka hela förslaget till en kommitté som redan gjort allt de kunnat med det och sade sig inte vara villiga att fortsätta – beslöt stämman att godta ändringarna i sin helhet med röstsiffrorna 20-3. Ändringarna ska klubbas en gång till för att träda i kraft.

Dagen avslutades med fem stycken informationspunkter. Lars Nordström inledde med att berätta att man nu har påbörjat arbetet med att sätta upp ramar för hur man vill ha det inom skånsk galoppsport i framtiden. Det finns tre huvudspår: 1. Träna och tävla på Jägersro. 2. Anskaffa en ny anläggning där man enbart tävlar. 3. Anskaffa en ny anläggning där man både tränar och tävlar. På höstmötet kommer man att redovisa vad man har kommit fram till och hur man går vidare.

Svensk Galopps VD Ulf Hörnberg talade därefter om ledningens och sällskapens roller. Man har kommit fram till att vissa saker behöver skötas lokalt eller regionalt, såsom anläggning, marknadsföring och ungdomsverksamhet, även om under ett nationellt paraply. Man ska också, som tidigare nämnts, bli bättre på att redovisa det ekonomiska utfallet per region. Samarbetsavtalen mellan Svensk Galopp och sällskapen ska göras klara och undertecknas.

Ulf Hörnberg berättade också om Bro Park och de möjligheter och utmaningar som anläggningen innebär. Senast i mitten av juli kommer hela flytten från Täby att vara genomförd, och då kan banpersonalen i sin helhet verka på Bro, och färdigställa sådant som inte har hunnits med.

Några öppna motioner (inlämnade inför tidigare stämma, bejakade men ännu inte åtgärdade) nämndes också. Det rör bland annat hindersporten, för vilken ska utarbetas en femårig handlingsplan, och ungdomsverksamheten.

Innan mötet avslutades var det dags att tacka av den avgående ordföranden Hans Hansson, och styrelseledamöterna Finn Blichfeldt och Fredrik Reuterskiöld. De båda sistnämnda fanns dock inte på plats utan kommer att tackas vid ett annat tillfälle. Samma gäller Staffan Strömer, som lämnar galoppöverdomstolen, och Kristina Anderson, som tjänstgjort i valberedningen under 4 år.

Stefan Johansson, som skötte årsmötets ordförandeklubba med den äran, fick också tack för sin insats och kunde sedan förklara mötet avslutat efter 3,5 engagerade timmar.
 

Nadja Bellander

 

 

Fler nyheter, artiklar och bloggar

BP22APRIL2020_05.jpg BP22APRIL2020_05.jpg

Skatteverket har nyligen publicerat en omarbetning av ett ställningstagande om beskattningsbar person. Svensk Galopp har tillsammans med Svensk Travsport och LRF Häst sedan en tid tillbaka varit starkt engagerade i att påverka för en rimlig tillämpning av situationen för hästverksamheter i det ställningstagandet. Här beskriver vi vad det nya ställningstagandet innebär. Läs mer

Jägersro MOF200712-02523.jpg Jägersro MOF200712-02523.jpg

På en extrastämma lördagen den 17 april avgjorde Svensk Galopps fullmäktige frågan om en galoppbana i Bara. Stämman beslutade att Bara-projektet i dess nuvarande form ska avslutas, och en ny arbetsgrupp ska tillsättas för att efter den 30 juni söka efter en ny plats för den kommande galoppbanan. Läs mer

Ingen publik på galoppbanan MOF200712-02801.jpg Ingen publik på galoppbanan MOF200712-02801.jpg

Galoppsäsongen inleds på söndag när Jägersro Galopp arrangerar vårens första tävlingsdag. Säsongspremiären sker inför tomma läktare. Vi kämpar, liksom resten av världen, med konsekvenserna av coronapandemin. Det innebär att vi fortfarande inte kan släppa in publik på tävlingsovalerna. Läs mer