Fullmäktige bordlade frågan om att slutförhandla Jägersroavtalet

21 februari 2024 17:47

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet.

Galoppen har sedan 2014 ett hyresavtal med Skånska Travsällskapet (STS) som reglerar Svensk Galopps verksamhet på Jägersro. Avtalet omfattar såväl tävlingsbanan som träningsbanorna på det så kallade Husiefältet öster om tävlingsarenan.

Marken där den befintliga tävlingsanläggningen ligger är sedan länge såld och ska i framtiden omvandlas till ett bostadsområde. På Husiefältet ska Skånska Travsällskapet uppföra en helt ny tävlingsanläggning och behöver därför få full tillgång till marken.

Innan bygget av den nya banan kan påbörjas måste det befintliga avtalet mellan Svensk Galopp och Skånska Travsällskapet omförhandlas. Galoppen släpper sin besittningsrätt till Husiefältet och träningsbanorna mot en betydande kontant ersättning, samt sänkt banavgift.

Därutöver tar Skånska Travsällskapet enligt förslaget över driften av galoppens dirttrackbana, där även en ansenlig del av galopphästarnas träning fortsättningsvis kommer att bedrivas. Svensk Galopp har tillsammans med ett lokalt banråd på Jägersro tagit fram en bilaga, som reglerar Skånska Travsällskapets åtagande avseende specifikt drift och skötsel av banan. Ovan nämnda bilaga var emellertid inte godkänd av STS när den presenterades för stämman.

Representanter från såväl Stockholms Galoppsällskap och Skånska Fältrittklubben argumenterade för att fullmäktige inte kunde fatta något beslut mot bakgrund av att avtalet ännu inte var färdigförhandlat, samt att styrelsen inte hade presenterat ett konkret avtalsförslag för stämman. I synnerhet detaljerna som reglerar de stora förändringarna gällande möjligheten att bedriva träning på Jägersro efterfrågades.

Svensk Galopps tillförordnade vd Anders Gustafson framförde att fullmäktige primärt ska fatta inriktningsbeslut avseende större verksamhetsförändringar. Det är emellertid inte en ägarfråga att ta ställning till alla detaljfrågor i avtalen. Inget nytt avtal kan ingås med STS innan fullmäktige har gett styrelsen mandat att slutförhandla.

Efter att mötet ajournerats i 15 minuter beslutade fullmäktige att bordlägga frågan. Därmed måste en ny extrastämma hållas när ett slutförhandlat beslutsunderlag presenterats för fullmäktige.

Färre hästar delar på oförändrade prissummor

Under extrastämman svarade Anders Gustafson även på ett antal frågeställningar som inkommit från Stockholms Galoppsällskap (SGS), bland annat vad som händer med prispengarna för alla inställda lopp och inställda tävlingsdagar 2023, men även det beslut att Bro Park blir av med 6 tävlingsdagar 2024 varav 5 är söndagar. Prispengarna för 2024 är inte fastställda än. Prognosen är att Svensk Galopp kommer att göra en förlust på ca 25 miljoner kronor under 2023. De besparingar som görs just nu går alltså åt till att täcka förlusten.

Först när bolaget går med vinst finns utrymme för att omfördela medel.

TPAB-avtalet

Anders Gustafson gav därefter en kort uppdatering gällande TPAB-avtalet. Läget är för närvarande relativt låst mellan parterna, vilket i praktiken betyder att inga medel betalas ut till Svensk Galopp. Ambitionen är att hitta en ny strategi i avtalet.

Genomlysningen av Svensk Galopps organisation

Arbetet med att förbättra och effektivisera organisation och ledarskap är påbörjat i enlighet med vad som redovisats på tidigare stämmor. Det pågår även ett arbete med en ny affärsplan som ska öka intäkterna.

Ekonomistyrningen och uppföljningen i prognosarbetet ska effektiviseras bl a med hjälp av bättre fungerande ekonomisystem.

Flera besparingar är redan gjorda, bland annat på ekonomiavdelningen där två konsulter ersatts av anställda medarbetare. Ett minskat antal tävlingsdagar kommer även att leda till en sundare budget 2024. Så länge Svensk Galopp inte får något nytt ägardirektiv är bedömningen att det inte finns någon övertalighet på personalsidan.

Det pågår även ett arbete i syfte att förbättra processer och dokumentation inom arbetsmiljö. Kommunikationen och samtalsklimatet har förbättrats i sporten, men det finns mer att göra på området.

Observera att detta endast är ett referat från höststämman. Innehållet ska inte förväxlas med det officiella och juridiskt bindande mötesprotokollet.

> Läs protokollet här

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Under de senaste veckorna har fokus legat på framtagning av ett färdigt hyresavtal, fortsatt arbete med olika tillstånd gällande markområdet samt framskrivning av programhandling. Projektgruppen har också genomfört ett antal informationstillfällen för intresserade. Läs mer

MOF181205-209231.jpg MOF181205-209231.jpg

Anders Gustafson kommer under våren 2024 att lämna sitt uppdrag som t.f vd för Svensk Galopp AB. Läs mer

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

På tisdagskvällen möttes Svensk Galopps fullmäktigeledamöter för att utse en ny ordförande efter att Stockholm Galoppsällskap och Göteborg Galoppsällskap kallat till extrastämma. Endast en kandidat presenterades för stämman, som hölls digitalt. Efter votering utsågs Anders Lilius till ny ordförande i Svensk Galopp. Läs mer