Bara Galopp: Nu påbörjas planprocessen

13 november 2023 13:33

Arbetet med att uppföra en ny galoppbana i Bara löper på med oförminskad fart. Ett par delmål har nåtts sedan förra månadens statusuppdatering. Nu inleds en period med relativt långa och komplicerade processer.

Svedala kommun har tagit nödvändiga beslut för att starta den planprocess som krävs för att en ny detaljplan ska kunna komma på plats för det markområde som galoppbanan ska anläggas på.

Projektbolaget Bara Hippodrom Fastighets AB håller på att upphandla en part som ska stötta projektet med olika tillståndsprocesser och utredningar under planprocessen. En budgetkalkyl för anläggningen ska vara klar inom någon vecka.

Projektbolaget har även inlett arbetet med bandesign och underlag genom att knyta kontakter med ett flertal internationella aktörer inom området.

Vidare har projektbolaget startat upp en hemsida, som främst kommer att bli ett viktigt verktyg i den framtida försäljningsprocessen. Hemsidan hittar ni här.

Mindre arbetsgrupper

Svensk Galopps främsta roll i projektet är fortsatt att tillsammans med projektbolaget ta fram ett hyresavtal samt en mer detaljerad kravspecifikation. Olika mindre arbetsgrupper med bland annat aktiva och tävlingsfunktionärer är initierade när det gäller arbetet med kravspecifikationen.

Arbetet med hyresavtalet och kravspecifikationen kommer att pågå en bit in på nästa år och planprocessen kommer att pågå i alla fall under hela nästa år. På det stora hela följer det löpande arbetet projekt- och tidplanen.

Om inget stort och oförutsett händer i projektet är ambitionen fortsatt att publicera en statusrapport på hemsidan efter varje styrgruppsmöte. Nästa möte äger rum den 5 december.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Bara TOP 44 Bara TOP 44

21 januari 2024 | Nyhet

Bara Galopp: Fokus på riskanalys

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom. Läs mer