Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Voter 1937

Bara Galopp: Inhämtning av underlag och fokus på planprocessen

6 september 2023 20:06

I projektet Bara Galopp har det hänt en hel del sedan förra statusuppdateringen. Under sommarmånaderna har fokus bland annat legat på att starta planprocessen och få till stånd en grov skiss över området. Vidare har det genomförts en lång rad intervjuer och studiebesök. I slutet av månaden är ett större informationsmöte inplanerat.

Enkät ”Vy-kort”

Ett stort tack till alla som skickat in sin berättelse om ett fiktivt besök på den nya anläggningen i Bara.

Vi har fått massor av bra svar som hjälper oss i det fortsatta arbetet för att få en så välkomnade, attraktiv och professionell anläggning som möjligt.

Närhet till hästen där den får vara i centrum på hela anläggningen, hästvälfärdsfrågor, hästägare ska känna sig som VIP-gäster, vikten av mat och dryck i olika prisklasser, mysig och trevlig atmosfär är exempel på sådant som lyfts fram i svaren.

Studiebesök och intervjuer

Besök har genomförts på galoppanläggningar Jägersro, Göteborg, Bro Park och Klampenborg under sommaren. Syftet med besöken är dels att samla in underlag hur man löst olika funktioner logistiskt och placeringsmässigt dels intervjua funktionärer, tränare, besökare och hästägare för att i detta tidiga skede inhämta synpunkter och erfarenheter. Ett arbete som kommer att fördjupas kommande månader via olika arbetsgrupper som en viktig del i den fortsatta projekteringen.

Olika nyckelpersoner har intervjuats som på olika sätt varit involverade i tidigare skeden kring frågan om en ny galoppanläggning i Skåne för att också fånga upp deras synpunkter och erfarenheter.

Planprocess

Fokus i projektet just nu är att starta planprocessen som ska leda till en ny detaljplan för det område där galoppanläggningen ska etableras.

En workshop genomfördes i förra veckan med Turnberry Consulting och arkitektfirman Krook & Tjäder tillsammans med projektgruppen och arbetsgruppen för att ta fram en första tidig skiss på anläggningen. En skiss som inte kommer att vara den slutgiltiga utan syftet med skissen är att ha som underlag i planprocessen med Svedala kommun. Kommunen behöver få insikt i vilka funktioner, byggnader och anläggningar som behöver finnas samt dess huvudsakliga placering på markområdet.

Planprocessen kommer inte kräva exakta placeringar, antal och storlek på de funktioner som ska finns. Detta kommer senare i projekteringen.

Syftet är också i denna del av projektet utröna vilka ytterligare utredningar så som till exempel allergen-, trafik- och bullerutredningar som kommer att behövas under planprocessen.

Ett antal med möten är genomförda med representanter från Svedala kommun kring planprocessen och tidsplanen är att kring månadsskiftet september/oktober ska arbetet vara klart så att kommunen kan ta ett beslut att starta planprocessen.

Turnberry och Krook & Tjäder kommer fortsatt vara samarbetspartners i projekteringen.

Styrgrupp

En delvis nybildad styrgrupp är etablerad i projektet. Styrgruppen består av Anna Sundberg (ordförande SG), Harald Dörum (vd SG), Håkan Birger (SFK), Åsa Edvardsson (GGS) och Eva McLaren (SGS). Styrgruppens uppdrag är bland annat att ta beslut för projektets framdrift och ge direktiv till projektledaren i det löpande arbetet. Styrgruppen träffas en gång i månaden och vid dessa möten deltar också Jan Carlson, projektledare och Stefan Olsson, kommunikation samt Lotta Strömgren Jönsson och Kathrine Heiberg från projektutvecklingsbolaget för att avrapportera projektets status kopplat till projektplanen.

Informationsmöte

Projektgruppen planerar att genomföra ett informationsmöte för alla intresserade tisdagen den 26 september. Vi återkommer angående tid och plats för detta.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Katinka Berg engageras som ny marknad- och försäljningschef på Svensk Galopp. Denna post har varit vakant en längre tid och blir ett välkommet tillskott i arbetet med att driva bolaget mot ökad lönsamhet. Läs mer

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

Söndagen den 29 oktober möttes Svensk Galopps fullmäktige för höststämma i Stockholm. Tre ledamöter valdes in i styrelsen och ett flertal motioner avhandlades. Läs mer

Bara fastighet o PGA TOP Bara fastighet o PGA TOP

Arbetet med att uppföra en ny galoppbana i Bara löper på med oförminskad fart. Ett par delmål har nåtts sedan förra månadens statusuppdatering. Nu inleds en period med relativt långa och komplicerade processer. Läs mer