Bara Galopp: Fokus på riskanalys

21 januari 2024 16:18

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom.

Då flertalet inblandade aktörer har haft julledigt har arbetet med projektet gått ner något i intensitet de senaste veckorna.

Planprocessen är formellt påbörjad. Som del av detta har det avhållits startmöte med kommunen och även med Länsstyrelsen för samråd avseende erforderliga tillstånd. Upphandling har påbörjats av särskild expertis för tillståndsprocesserna, samt nödvändiga utredningar såsom va- och dagvattenutredningar, miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan med flera.

Samtidigt har Svensk Galopp ytterligare fördjupat arbetet med hyresavtal och kravspecifikation. En prioriteringslista ska upprättas över vilka funktioner som är mest nödvändiga på en ny anläggning. Förhållandet mellan driftkostnad och hyra är ytterligare en punkt som står på agendan.

Redovisning av strategier för hantering av risker

Riskanalys var huvudtemat under mötet i styrgruppen där projektutvecklingsbolaget gick på djupet med en viktig aspekt av att leda ett projekt som Bara Hippodrom – att hantera risker. En redovisning och uppdatering som önskats av Styrgruppen, av den sedan tidigare framtagna riskanalysen,

Alla projekt är förknippade med risker, allt från att det regnar för mycket när man skall gräva och att där finns skyddade arter där man vill bygga, till att räntan går upp, oväntade kostnadsökningar, att nyckelpersoner blir sjuka osv.

Genom att tidigt identifiera sådana ändrade förutsättningar och oväntade händelser som kan komma att påverka projektets framdrift och lägga strategier för hur dess kan hanteras kan risken för förseningar och ökade eller oväntade kostnader minimeras.

Att hantera sådana risker är en naturlig del av ett projektgenomförande.

Första steget är att identifiera så många risker (händelser som kan påverka projektet negativt) som möjligt, bedöma sannolikheten att de uppstår samt vilken påverkan de i så fall skulle få på projektet.

Därnäst planerar man för sådana åtgärder eller aktiviteter som reducerar sannolikheten för att de inträffar och/eller konsekvensen av att de inträffar. På så sätt minskar man risken. Till exempel hade det varit en stor risk för projektet om det fanns rödlistade djurarter eller växter där galoppbanan ska byggas. Därför genomfördes redan under vår/sommar 2023 en naturvärdesinventering.

Inventeringen påträffade inga väsentliga hinder för att anlägga en galoppbana på marken, och risken att projektet inte kan genomföras pga. rödlistade arter är därmed borta.

Andra risker kan man inte göra något för att förhindra nu, men genom att ha en plan B, C och kanske D, om de skulle uppstå, kan man minimera konsekvensen för projektet.

Under hösten har en del risker som skulle ha kunnat ha en väldigt stor konsekvens för projektets genomförande, elimineras/reduceras:

- Får vi plats med anläggningen på den mark vi har tillgång till?

- Vad koster det att bygga?

- Finns där rödlistade arter?

- Kan vi flytta den vattenfyllda lertäkten (Markavvattningen)?

De första tre är avklarade såtillvida att anläggningen får plats på den mark projektet har tillgång till, projektutvecklingsbolaget har fått en grov budget från PEAB som är inom den ram som projektet har kalkylerat med och det finns inga arter som ser ut att kunna förhindrar projektets etablering.

Den sista punkten, vattnet (dammen), är det fokus på nu i projektet och det arbetas intensivt med frågan. Tillsammans med länsstyrelsen har det fastställts att de åtgärder som krävs är så kallat markavvattning för vilket projektet nu påbörjat ansökan om tillstånd för hos Miljödomstolen. Sådan tillståndsprocess tar lång tid och därför är det av stor vikt att ansökan inkommer så snart som möjligt. Parallellt planeras för alternativa utformningar för det fall att tillstånd enbart skulle ges för delvis igenläggning av vattnet.

Riskanalys och riskhantering, som är en del av Projektplanen, kommer projektutvecklingsbolaget att jobba aktivt och strategiskt med genom hela projektet.

Nästa möte i styrgruppen för projektet kommer att genomföras den 6 februari 2023 och en ny nyhetsuppdatering kommer efter det mötet.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Under de senaste veckorna har fokus legat på framtagning av ett färdigt hyresavtal, fortsatt arbete med olika tillstånd gällande markområdet samt framskrivning av programhandling. Projektgruppen har också genomfört ett antal informationstillfällen för intresserade. Läs mer

MOF181205-209231.jpg MOF181205-209231.jpg

Anders Gustafson kommer under våren 2024 att lämna sitt uppdrag som t.f vd för Svensk Galopp AB. Läs mer

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

På tisdagskvällen möttes Svensk Galopps fullmäktigeledamöter för att utse en ny ordförande efter att Stockholm Galoppsällskap och Göteborg Galoppsällskap kallat till extrastämma. Endast en kandidat presenterades för stämman, som hölls digitalt. Efter votering utsågs Anders Lilius till ny ordförande i Svensk Galopp. Läs mer