Foto: Magnus Östh/Svensk Galopp
Jägersro MOF200712-02523.jpg

Arkivbild från Jägersro Galopp.

Bara-frågan avgjord i Svensk Galopps fullmäktige

18 april 2021 09:51

På en extrastämma lördagen den 17 april avgjorde Svensk Galopps fullmäktige frågan om en galoppbana i Bara. Stämman beslutade att Bara-projektet i dess nuvarande form ska avslutas, och en ny arbetsgrupp ska tillsättas för att efter den 30 juni söka efter en ny plats för den kommande galoppbanan.

Planeringen för en ny galoppbana i Skåne har pågått i flera år, och arbetsgruppen hade kommit så långt att man hade utsett en plats i Bara, Svedala, och vissa förhandsavtal hade skrivits med såväl säljaren som kommunen. Under resans gång har det visat sig att platsen har en del miljömässiga bekymmer, och det har givit upphov till frågor och utmynnat i en viss oro bland fullmäktigeledamöterna.

Därför hade Stockholms Galoppsällskap begärt en extrastämma för att man skulle få ta del av alla fakta och få klarhet i hur Projekt Bara ser ut i dagsläget. Denna extrastämma avhölls lördagen den 17 april via Zoom och pågick i 6 timmar, under vilka deltagarna fick projektet belyst från flera olika håll. Svensk Galopps ekonomichef Susanne Hellevik redogjorde först för hur Svensk Galopps ekonomi kommer att se ut under de kommande fem åren, om inte åtgärder vidtas för att vända röda siffror till svarta.

Advokaten Henrik Wireklint gav sedan en översikt över väsentliga händelser som har lett fram till den situation som sporten idag befinner sig i. Det gällde dels uppsägningen av avtalet med travet på Jägersro, som ledde till att JTG upplöstes, dels försäljningen av marken vid Täby Galopp, och dels separationen mellan ATG och sporterna.

Därefter var det advokaten Per Gustaf Ekboms tur att berätta om den oberoende utredning som han hade gjort på uppdrag av Svensk Galopp, där han hade tagit del av alla dokument i Bara-projektet. Hans slutsats var att projektet behöver utredas vidare innan han skulle rekommendera att man fullföljer det. Det gällde dels saneringen av området, vilken är föremål för en tvist mellan markägaren och kommunen, och dels hur projektet skulle kunna finansieras.

Fullmäktigeledamöterna fick också tillfälle att ställa frågor till den så kallade Bara-gruppen, i vilken Jacqueline Henriksson, Bo Jacobsson och Roland Johansson (samtliga från SG:s styrelse) har suttit, samt till Anna Bryngelsson, som har varit konsult för miljöfrågorna, och som menade att risken för att Svensk Galopp vid ett förvärv av marken skulle drabbas av kostnader för sanering är små.

Efter att all denna information hade delgivits fullmäktige, uppmanade mötesordförande Anders Jonsson de tre sällskapen att inkomma med konkreta yrkanden, som man sedan skulle rösta om. Utöver den centrala frågan, huruvida Projekt Bara ska fortsätta att drivas i hittillsvarande form, framfördes även ett relaterat förslag från Skånska Fältrittklubben. Detta gällde att Svensk Galopp måste positionera sin verksamhet och kunna uppvisa en femårsbudget i balans för att framstå som kreditvärdig och attraktiv gentemot potentiella lånegivare, samt ta fram ett fullödigt material att visa upp för desamma. Detta skulle ske före årsstämman i juni, enligt yrkandet. Röstsiffrorna för detta förslag blev 15 bifall, 18 avslag och 2 som avstod från att rösta.

Sedan avgjordes kärnfrågan, där alternativet från SFK var att fortsätta att driva Projekt Bara som hittills, med några tillägg, medan SGS yrkande innebar att projektet skulle läggas ner med omedelbar verkan och att en ny arbetsgrupp skulle utses för att söka efter en annan plats i Skåne för etablering av en galoppbana, så snart exklusivitetsklausulen i avtalet med säljaren upphört den 30 juni. Göteborgs Galoppsällskap hade först ett yrkande med liknande innehåll som SGS, men drog tillbaka detta sedan SGS jämkat ordalydelsen något. Röstningen utföll nu med 13 röster för SFK:s förslag, 20 röster för SGS dito, och 2 röster som avstod.

SFK hade dessutom framfört ett tilläggsyrkande, i händelse av att SGS förslag skulle vinna flest röster, och detta gick ut på att SFK önskade mandat att få fortsätta att driva Bara-projektet i SFK:s regi. Fullmäktige röstade även om detta, med 15 röster för, 17 röster emot och 3 som avstod.

Det innebär att Bara-projektet i dess nuvarande form ska avslutas, och en ny arbetsgrupp ska tillsättas för att efter den 30 juni söka efter en ny plats för den kommande galoppbanan.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

fältsolnedgång.jpg fältsolnedgång.jpg

Spelmarknadsutredningen löser varken trav- och galoppsportens eller HNS långsiktiga finansiering och frågorna måste snabbutredas av regeringen. Det skriver Svensk Travsport och Svensk Galopp i ett gemensamt remissyttrande till delbetänkandet av spelmarknadsutredningen om hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:64). Läs mer

BP22APRIL2020_05.jpg BP22APRIL2020_05.jpg

Skatteverket har nyligen publicerat en omarbetning av ett ställningstagande om beskattningsbar person. Svensk Galopp har tillsammans med Svensk Travsport och LRF Häst sedan en tid tillbaka varit starkt engagerade i att påverka för en rimlig tillämpning av situationen för hästverksamheter i det ställningstagandet. Här beskriver vi vad det nya ställningstagandet innebär. Läs mer

Ingen publik på galoppbanan MOF200712-02801.jpg Ingen publik på galoppbanan MOF200712-02801.jpg

Galoppsäsongen inleds på söndag när Jägersro Galopp arrangerar vårens första tävlingsdag. Säsongspremiären sker inför tomma läktare. Vi kämpar, liksom resten av världen, med konsekvenserna av coronapandemin. Det innebär att vi fortfarande inte kan släppa in publik på tävlingsovalerna. Läs mer