Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer >här.

föl med vikt öra

Registrering av föl

När ditt sto har fölat ska du så snart som möjligt anmäla detta till hingsthållaren och även ansöka om registrering av fölet hos Svensk Galopp. Om ansökan insänds till Svensk Galopp inom 3 månader från födelsedatum tas ingen förseningsavgift ut.

I korthet:

Anmäl så tidigt som möjligt till Svensk Galopp (SG) att din häst är född, detta gör du enklast genom att maila info@svenskgalopp.se 
De uppgifter som ska sändas in är:

  • Födelsedatum

  • Kön

  • Färg

  • Födelseort

  • Mor

  • Far

Blanketten "Ansökan om inregistrering av föl" finns uppe i högra hörnet och kan även hämtas eller beställas i vårt blankettarkiv under funktionen Blanketter. Det går även bra att maila in uppgifterna till info@svenskgalopp.se

Efter att material och instruktioner för DNA-typning samt signalementspapper utsänts från Svensk Galopp ska en veterinär eller ID-kontrollant med chipmärkarutbildning ta material för DNA-typning och vid samma tillfälle signalementsbeskriva och chipmärka fölet. DNA-materialet och signalementsbeskrivningen sänds till Svensk Galopp.

OBS! att det från och med 2002 endast går att använda signalementsblanketten som utsänds från Svensk Galopp. Av Svensk Galopp godkända är ID-kontrollanter med chipmärkarutbildning, se nedanstående länk.

Se till att veterinären/ ID-kontrollanten läser igenom anvisningarna på första sidan av blanketten för ansökan om inregistrering. Om anvisningarna inte följts kommer avritningen att återsändas för komplettering.

Innan hästen kan registreras klart ska även språngsedeln insändas.

Om hästen är född utomlands, läs vidare under utlandsfödd nedanför.

När Svensk Galopp tagit emot ansökan kontrolleras ev namnförslag (se namngivning), att Svensk Galopp har samma ägare registrerad som är angiven på ansökan mm.

Därefter skickar Svensk Galopp, till ägaren eller fodervärden, en blankett för signalementsbeskrivning av hästen samt även material och instruktioner för DNA-typning.
Signalementsbeskrivningen med konturdiagram ska vara utförd i Sverige av svensk veterinär eller av Svensk Galopp godkänd ID-kontrollant, dvs ID-kontrollat med chipmärkarutbildning (se länk nedan).

Veterinären eller ID-kontrollanten ska vid samma tillfälle även DNA-typa och chipmärka fölet. Det är bra att vänta med att göra signalementbeskrivningen tills det att fölet tappat sin fölpäls eftersom det då är lättare att se tecken och virvlar. Signalementbeskrivningen ska innehålla minst fem (5) virvlar och tecken, helst fler. Hästens samtliga virvlar på huvud, hals, bål och ben skall markeras. OBS! att denna identifiering bör ske innan fölet skiljs från stoet och före 31 oktober födelseåret. Om signalementsbeskrivning och härstamningskontroll inkommer senare än den 31 oktober födelseåret debiteras en förseningsavgift per försenad avritning. Om ansökan kommer in senare än 31 december födelseåret kan registrering endast ske i undantagsfall och efter prövning.Glöm inte att kontrollera med id-kontrollanten att han/hon har ansvarsförsäkring och F-skattsedel. Listan garanterar endast att de har rätt utbildning. Veterinärer kan precis som tidigare anlitas för avritning och chipmärkning.

För att föl ska kunna härstamningsbestämmas, måste även hingst och sto vara DNA-typade. Svensk GaloppG beställer DNA-typ från födelselandet om denna ännu inte finns hos Svensk Galopp.

DNA-materialet och signalementsbeskrivningen skall omgående sändas till Svensk Galopp.

Svensk Galopp debiterar en avgift för DNA-prov på föl och för inregistrering av föl. Om ansökan om inregistrering av föl sänds in inom trre månader från födelsedatum tas ingen förseningsavgift ut. För uppgift om förseningsavgifter se blankett med avgifter uppe i högra hörnet.

Om fölet är fött utomlands
Om stoet förs ut dräktig så fölet är fött utomlands (undan svenskregistrerat sto) ska fölet registreras hos både födelselandets galoppförbund och hos Svensk Galopp. Ansökan om inregistrering av föl skall även insändas till Svensk Galopp. Om ansökan om inregistrering av föl ska görs inom 3 månader från födelsedatum tas ingen förseningsavgift ut.

Det utlandsfödda fölet ska ritas av DNA-typas och chipmärks i födelselandet så att registrering kan ske och hästpass kan tillverkas.

När ansökan om inregistrering av föl gjorts till Svensk Galopp sänds registreringshandlingar ut innehållande en signalementbeskrivning. Signalementbeskrivningen skall fyllas i av svensk veterinär eller ID-kontrollant med chipmärkarutbildning när fölet kommit till Sverige. Signalementbeskrivningen ska innehålla minst fem (5) virvlar och tecken, helst fler. Hästens samtliga virvlar på huvud, hals, bål och ben skall markeras. Veterinären läser av fölets mikrochipnummer. DNA-typning behöver inte göras i Sverige då detta redan gjorts i födelselandet.

När fölet åker till Sverige ska Svensk Galopp meddelas så att födelselandets galoppförbund kan skicka ett exportcertifikat till Svensk Galopp.

Efter den angivna avelsperiodens slut (viseringstiden) får stoet inte på nytt föras in respektive ut ur landet förrän efter en månad, om inte Svensk Galopp medger annat.  

Du kan läsa mer om tillfällig utförsel för avel här.

Utländska ston som fölar i Sverige
När stoet införs till Sverige skall detta anmälas till Svensk Galopp på blanketten Anmälan om tillfälligt införd häst. Blanketten kan hämtas eller beställas i vårt blankettarkiv under funktionen Blanketter. Eftersom fölet är fött i Sverige skall fölanmälan göras till Svensk Galopp. Anmälan skall vara Svensk Galopp tillhanda inom 3 månader från fölets födelse för att inte förseningsavgift skall tas ut.

Slutregistrering
När samtliga identifieringshandlingar samt språngsedel insänts till SG, ägarförhållanden är klara, m m, utfärdas registreringshandlingar (registreringsbevis samt hästpass) och en registreringsavgift tas ut.

Läs vidare om pass under Hästpass.

Som uppfödare registreras alltid den som är registrerad ägare/förhyrare till modern vid fölets födelse. Det är därför viktigt att alltid anmäla försäljningar till Svensk Galopp.

Observera att all ut -och införsel skall anmälas till Svensk Galopp utan dröjsmål. Se Export och Tillfällig Utförsel.

Det är viktigt att känna till de regler som gäller för inregistrering av häst,
t ex vilka som får registreras, status som svenskuppfödd, hur du efter inregistrering kan låta din häst gå utomlands utan att förlora sin status, vad som gäller om du ska betäcka med hingst som inte är avelsvärderad

Enligt kapitel 2 i RegRG:

Definition av svenskuppfödd och svenskfödd häst

11 § Med svenskuppfödd häst förstås häst som undan svenskregistrerat sto

1. är född i Sverige och som har stannat här till den 1 juni påföljande år eller som för betäckning av modern följt henne till utlandet och därefter återinförts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar här till den 1 juni nästa år

2. är född i utlandet och som införts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar här till den 1 juni nästa år.
Registreringen i Sverige av fölets moder skall ske före fölets födsel.

Med svenskfödd häst förstås häst som är född i Sverige undan registrerat sto men som inte uppfyller villkoren i övrigt enligt första stycket för att anses som svenskuppfödd.
 

Om man inte har följt dessa regler kan det t ex resultera i att hästen mister sin status som svenskuppfödd och då inte får starta i löpningar för svenskuppfödda hästar. Fölets födelse ska alltid anmälas till SG innan fölet lämnar landet.

Godkända ID-kontrollanter
Namngivnig och namnändring
Definitiv export
Tillfällig utförsel
Registrerings- och licens RG (pdf)

Senast uppdaterad 2020-04-01. info@svenskgalopp.se

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan