Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer >här.

logga_topbild

Några noteringar från styrelsen om årets stämma

Svensk Galopp redovisar ett katastrofresultat för verksamhetsåret 2019. Resultatförbättrande åtgärder pågår.

Inför verksamhetsåret 2019 skedde två större förändringar. Spelmarknaden avreglerades och verksamheten i Skånsk Galopp införlivades i Svensk Galopp AB.
Den budget som lades hösten 2018 inför verksamhetsåret 2019 visade på ett underskott om 15 MSEK.
Under senhösten framkom att många av de förutsättningar som budgeten baserades på tyvärr inte stämde.
Den årsredovisning som godkändes av stämma visar på ett underskott om hela 86 MSEK.
Den största negativa posten avser erhållen ersättning från ATG.
Under vintern har under ledning av SG:s nye ordförande en ny uppgörelse med ST och ATG framförhandlats.
Detta i kombination med i övrigt vidtagna åtgärder beräknas förbättra resultatet 2020 relativt 2019 med över 70 MSEK.
Men tyvärr räcker inte detta för att på lång sikt säkra Svensk Galopps framtid. Mer måste till.
De åtgärder som hittills vidtagits är baserade på nuvarande struktur av verksamheten och är baserade på besparingar som relativt lätt kunde identifieras.
När nu nästa besparingssteg måste tas kommer det sannolikt att innebära större förändringar för galoppens alla intressenter.
Men ska vår sport ha en framtid måste vi ha tre permanenta banor och en ekonomi i balans.

Styrelsen tillsätter tre arbetsgrupper för att hantera de frågor som restes på stämman.
 

Projekt ny bana i Skåne

På mötet gav styrelsen en sammanfattning om Bara projektet.
Som framgår av de underlag som presenterades på stämman är detta ett komplicerat och omfattande projekt som kräver en noggrann analys innan ett beslut kan tas.
Inte minst har det angående miljön kommit ny information under våren där vi fortsatt väntar på säljarens inställning.
Det finns främst två större frågeställningar.
- Går det att tillse att SG kan gå helt skadefri från eventuella miljökostnader
- Går projektet att finansiera med SG:s nuvarande finansiella ställning
Förhandlingar har förts med Svedala kommun för att utforma ett nytt fastighetsöverlåtelseavtal- som erhölls den 12/6 - att ersätta det som tidigare framförhandlats.
Betydande framsteg har gjorts i såväl frågan om att friskriva SG från miljöansvaret som i frågan om den s.k. vitesklausulen.
Dock behövs mer tid, dels för att granska det nya fastighetsöverlåtelseavtalet, dels för att granska olika finansieringslösningar för projektet.
Styrelsen har för detta tillsatt en särskild grupp bestående av Jacqueline H.(sammankallande) Roland J. Åsa E. och Fredrik R.
Gruppen ska så skyndsamt det går ta fram ett komplett beslutsunderlag för ett slutligt ställningstagande av fullmäktige.

En budget 2021 i balans

Stämman gav styrelse och ledning i uppgift att tillse att SGAB för 2021 kan redovisa en resultatbudget i balans.
För 2019 fanns en godkänd budget som slutade på ett resultat om minus 15 MSEK.
Tyvärr visade det sig när bokslutsarbetet började att denna inte alls stämde då det verkliga utfallet sedermera blev -86 MSEK.
Styrelsen har vidtagit resultatförbättrande åtgärder på drygt 70 MSEK
Men det räcker inte då budgeten för 2021 fortsatt visar på ett underskott.
De åtgärder som vidtagits har baserats på nuvarande struktur av verksamheten
Styrelsen visade i underlaget till stämman att ytterligare åtgärder måste till inklusive strukturella förändringar.
Styrelsen har för detta tillsatt en särskild grupp bestående av Anders L.(sammankallande) Jan O. Susanne H och Fredrik R.
Gruppen ska så skyndsamt det går ta fram en ny budget att presenteras på nästa stämma.

Organisationsöversyn

Stämman hade ett antal frågetecken på det organisationsschema som presenterades.
Styrelsen har för detta tillsatt en särskild grupp bestående av Anders L.(sammankallande) Carl S. och Lill GH.
Gruppen ska så skyndsamt det går ta fram ett komplett underlag att implementeras och senare presenteras på nästa stämma.

Styrelsen i juni 2020

 

Senast uppdaterad 2020-06-23. info@svenskgalopp.se

Bro Parkbro bankropp Till banan

Jägersro Galoppjägers bankropp2 Till banan

Göteborg GaloppGG bankropp2 Till banan